Delhaize, Opzeggen van een Collectieve Arbeidsovereenkomst, Is Het Wettelijk? Wat Zijn De Gevolgen? (Trends 23-2-2023)

Gepost op 27 februari 2023
Vorig Volgend
Delhaize, Opzeggen van een Bedrijfs-Collectieve Overeenkomst, Is Het Wettelijk? Wat Zijn De Gevolgen? Op donderdag 16 februari 2022 kondigde Delhaize aan de momenteel van kracht zijnde bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst op te zeggen, die de organisatie van de winkels regelt, met name...

Delhaize, Opzeggen van een Bedrijfs-Collectieve Overeenkomst, Is Het Wettelijk? Wat Zijn De Gevolgen?

Op donderdag 16 februari 2022 kondigde Delhaize aan de momenteel van kracht zijnde bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst op te zeggen, die de organisatie van de winkels regelt, met name de functies, taken en werktijden van het personeel en de winkels. Volgens de woordvoerder van Delhaize was deze opzegging noodzakelijk om een nieuwe overeenkomst te sluiten.

Een gelegenheid om terug te kijken op collectieve arbeidsovereenkomsten in het Belgische recht en hun opzeggingsmodaliteiten, waarbij al wordt benadrukt hoe zeldzaam, zo niet uitzonderlijk, een dergelijke opzegging is.

Een collectieve arbeidsovereenkomst kan op bedrijfsniveau worden gesloten tussen de werkgever en een of meer representatieve werknemersorganisaties, namelijk ACV, ACLVB of ABVV (één is voldoende), op sectorniveau binnen een paritair comité, of op nationaal niveau binnen de Nationale Arbeidsraad.

Het is een tweeslachtig instrument omdat het in wezen een contract is tussen werkgevers en werknemers (vertegenwoordigd door vakbonden), maar de wet kent aan deze overeenkomst een bijzondere status toe, omdat het zogenaamde "normatieve" bepalingen bevat, dat wil zeggen bepalingen die een regel bevatten die bedoeld is om van toepassing te zijn op een groep personen, inclusief niet-geaffilieerde werknemers van de ondertekenende organisatie.

De collectieve arbeidsovereenkomst moet de hiërarchie van normen in het sociaal recht respecteren (de bedrijfs-cao mag niet in strijd zijn met sectorale, nationale collectieve arbeidsovereenkomsten of de wet en gaat boven het individuele arbeidscontract), moet bepaalde verplichte clausules bevatten, en moet worden geregistreerd bij het register van collectieve arbeidsverhoudingen van de FOD Werkgelegenheid.

Als de collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd met de mogelijkheid tot opzegging - wat niet verplicht is - of voor onbepaalde tijd, moet deze de opzegtermijn en de van toepassing zijnde opzeggingsmodaliteiten bevatten (bijvoorbeeld per aangetekende post die binnen drie dagen na verzending van kracht wordt).

Als een werkgever een collectieve arbeidsovereenkomst wil wijzigen, met name om rekening te houden met de evolutie van sociaal-economische beperkingen, zijn organisatie te wijzigen, of zelfs om kosten te verminderen, zal hij over het algemeen een discussie aangaan met de vertegenwoordigers van de werknemers om een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst overeen te komen ter vervanging van de oude, of om wijzigingen vast te leggen in een wijzigende collectieve arbeidsovereenkomst.

Echter, als, zoals waarschijnlijk het geval is bij Delhaize, de gewenste wijzigingen zo substantieel zijn dat het verkrijgen van een akkoord van de vertegenwoordigers van de werknemers onmogelijk blijkt of te kostbaar is qua compensatie, kan de werkgever soms belang hebben bij het opzeggen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst. Aan het einde van de afgesproken opzegtermijn zal deze verdwijnen - let echter op dat individuele rechten die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomst worden opgenomen in de arbeidsovereenkomsten, tenzij de partijen daarvan zijn afgeweken volgens de wet - en laat zo het veld volledig open voor onderhandelingen.

Het moet gezegd worden dat dit scenario vrij zeldzaam is en door zowel vertegenwoordigers van werknemers als zelfs door de FOD wordt beschouwd als een teken van slechte overleg of zeer significante spanningen. Men zou bijna kunnen spreken van een atoombom die de hele discussie over de arbeidsvoorwaarden die door de opgezegde collectieve arbeidsovereenkomst worden gedekt, platlegt.

Maar, en hier zien we goed de contractuele aard van een collectieve arbeidsovereenkomst, net als elk contract komt het soms voor dat het opzeggen van het oude de enige manier is om vrij te heronderhandelen voor de toekomst. De strategie, hoewel agressief, is volkomen legaal.

Christophe Delmarcelle in Trends 23-2-2023

Gelinkte publicaties